ALGEMENE VOORWAARDEN

1.DEFINITIES:

In onderstaande Algemene Voorwaarden staan de volgende definities:

Abonnement: de overeenkomst tussen Stroomfiets.com en Huurder voor het gebruik van de elektrische fiets door Huurder samen met iedere andere overeenkomst tussen Stroomfiets.com en Huurder;

Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Stroomfiets.com die van toepassing zijn op ieder Abonnement;

Elektrische fiets: de elektrische fiets die door Stroomfiets.com ter beschikking wordt gesteld aan Huurder voor gebruik door Huurder op grond van het Abonnement zoals omschreven in de Algemene Voorwaarden;

Huurder: ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Stroomfiets.com een Abonnement afsluit;

Stroomfiets.com: Stroomfiets.com, gevestigd te Zwolle, kantoorhoudende aldaar aan de Schoenerweg 1b (8042PJ), KvK-nummer 66720028;

2.TOEPASSELIJKHEID:

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder Abonnement tussen Stroomfiets.com en Huurder.
 2. Afspraken tussen Stroomfiets.com en Huurder die afwijken van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig als dezeuitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd in een e-mail afkomstig van Stroomfiets.com.
 3. Alle door Stroomfiets.com genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

3.ABONNEMENT:

 1. Huurder krijgt voor de duur van het Abonnement de beschikking over een Elektrische fiets. Na afloop van de duur van het Abonnement en na het voldoen van de laatste bijbehorende betaling gaat het eigendom van de elektrische fiets over naar de Huurder.
 2. De Elektrische fiets wordt geleverd met een ring- en insteekkabelslot met één sleutel.
 3. Het abonnement geeft recht op de bijbehorende ENRA Optimaal Casco fietsverzekering alsmede het aantal Servicebeurten welke bij de fietsabonnement zijn afgesproken. Onder deze Servicebeurten wordt verstaan:
  • Een periodieke onderhoudsbeurt bij een nabijgelegen fietsspeciaalzaak, met uitzondering van de eventuele haal- en brengkosten welke zijn gemaakt door de betreffende fietsspeciaalzaak
 4. Stroomfiets.com beschikt altijd over een reservesleutel van de Elektrische fiets. Op het moment dat Huurder de sleutel verliest, moet er een nieuwe sleutel worden aangevraagd bij Stroomfiets.com. De kosten hiervoor zijn EUR 20,- per sleutel. Na de eigendomsoverdracht direct na het voldoen van de laatste maandelijkse betaling, zal ook de reservesleutel per post worden verzonden naar Huurder.
 5. De Elektrische fiets wordt geleverd met een ring- en insteekkabelslot met één sleutel.
 6. Het is Huurder niet toegestaan kopieën van de sleutel te laten maken of meer dan één sleutel in bezit te hebben. Een eerder als verloren opgegeven sleutel die wordt teruggevonden moet onmiddellijk aan Stroomfiets.com worden geretourneerd.

4.VOORWAARDEN:

 1. Huurder maakt normaal gebruik van de Elektrische fiets en zorgt voor de fiets als een goed huisvader.
 2. De Elektrische fiets is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door Huurder.
 3. Huurder moet in het bezit zijn van een SEPA-bankrekeningnummer en een geldig Nederlands identiteitsbewijs (Paspoort, Rijbewijs of ID-kaart).
 1. De Elektrische fiets blijft eigendom van Stroomfiets.com totdat de laatste betalingsverplichting van Huurder is voldaan. Het is Huurder niet toegestaan ten behoeve van een derde partij enig (zekerheids)recht op de Elektrische fiets te vestigen of te verlenen.
 2. Huurder is persoonlijk aansprakelijk voor naleving van de Algemene Voorwaarden.
 3. Huurder mag aan de Elektrische fiets geen wijzigingen aanbrengen die niet zonder beschadiging van Elektrische fiets kunnen worden verwijderd.
 4. Het is Huurder uitsluitend toegestaan de Elektrische fiets in geval van defect te laten repareren door een fietsspeciaalzaak na toestemming van Stroomfiets.com.

5.BEZORGING

 1. Stroomfiets.com probeert binnen 2 werkdagen nadat Huurder zich heeft aangemeld voor het abonnement en de eerste betalingstermijn heeft voldaan, contact op te nemen met Huurder om een geschikt levermoment overeen te komen.
 2. De elektrische fiets zal gratis door Stroomfiets.com worden bezorgd.
 3. De Elektrische fiets blijft eigendom van Stroomfiets.com totdat de laatste betalingstermijn van de huurperiode is voldaan. Het is Huurder niet toegestaan ten behoeve van een derde partij enig (zekerheids)recht op de Elektrische fiets te vestigen of te verlenen.

6.LOOTPTIJD ABONNEMENT EN OPZEGGING:

 1. Het Abonnement wordt afgesloten voor een periode die met Huurder wordt overeengekomen. De duur hiervan staat genoemd in het pakket dat Huurder heeft gekozen.
 2. Huurder kan het abonnement tussentijds niet opzeggen.

7.DIEFSTAL OF VERMISSING:

 1. Op het moment van vermissing of diefstal van de Elektrische fiets is Huurder verplicht om dit binnen 24 uur te melden aan Stroomfiets.com, de sleutels van de Elektrische fiets aan Stroomfiets.com te overhandigen en samen met een medewerker van Stroomfiets.com aangifte te doen. Huurder is in dat geval een eigen risico verschuldigd van EUR 90,– en ontvangt van Stroomfiets.com een vervangende Elektrische fiets.
 2. Als Huurder niet, of niet tijdig, melding doet van vermissing of diefstal van de Elektrische fiets, of Huurder niet de fietssleutel aan Stroomfiets.com kan overhandigen, is Huurder aan Stroomfiets.com een bedrag van EUR 250,– verschuldigd.
 3. Huurder is verplicht de Elektrische fiets dubbel op slot te zetten via het bijgeleverde kabelslot. Waar mogelijk probeert Huurder de Elektrische fiets met het kabelslot ergens aan vast te zetten.
 4. Als de Elektrische fiets niet dubbel op slot staat en de Elektrische fiets wordt gestolen, vernielt of raakt op een andere wijze vermist, dan is Huurder verplicht een toeslag te betalen voor nalatigheid van EUR 100,–. Dit bedrag komt bovenop het eerdergenoemde eigen risico van EUR 90,- en de toeslag voor nalatigheid van EUR 250,–
 5. Als een vermiste of gestolen Elektrische fiets binnen de looptijd van het Abonnement wordt teruggevonden dan krijgt Huurder het betaalde eigen risico terug. De hoogte van de terugbetaling wordt door Stroomfiets.com bepaalt op basis van de staat van de Elektrische fiets en eventueel bijkomende kosten.
 6. Wanneer Huurder valse informatie ten nadele van Stroomfiets.com verstrekt is Huurder gehouden tot het betalen van een toeslag aan Stroomfiets.com ter hoogte van EUR 120,–. Dit bedrag komt bovenop het eigen risico en de toeslag voor nalatigheid.
 7. Op het moment dat er (onder)delen van de Elektrische fiets missen of worden gestolen, heeft Stroomfiets.com het recht de kosten hiervoor bij Huurder in rekening te brengen tot maximaal het bedrag van het eigen risico.

8.SCHADE:

 1. Schade aan de Elektrische fiets als gevolg van vandalisme wordt door Huurder binnen 24 uur gemeld aan Stroomfiets.com
 2. Wanneer de Elektrische fiets sporen vertoont van schade of slijtage welke niet door de verzekeraar worden gedekt, behoudt Stroomfiets.com het recht om de kosten hiervoor te verhalen op Huurder. De beoordeling van dergelijke schade en slijtage gevallen ligt bij ENRA Verzekeringen.
 3. Indien sprake is van schade die is veroorzaakt door (mede)schuld van een derde partij is Huurder verplicht om de contactgegevens van deze derde partij aan te leveren bij Stroomfiets.com. Tevens is Huurder verplicht een door beide partijen voor akkoord ondertekende situatieschets aan te leveren.

9.BETALINGEN:

 1. Huurder is verplicht om bij het afsluiten van een Abonnement een machtiging tot automatische incasso van de maandelijkse abonnementskosten en andere verschuldigde kosten af te laten schrijven van het opgegeven rekeningnummer. De betaling van de eerste periode geschiedt via IDEAL.
 2. Bij extra in rekening gebrachte kosten zoals het eigen risico en toeslagen, heeft Stroomfiets.com het recht eerst betaling daarvan te verlangen alvorens aan Huurder een Elektrische fiets te leveren. Indien Huurder aangeeft in staat te zijn het openstaande bedrag te voldoen en dit blijkt niet het geval te zijn, is sprake van het verstrekken van valse informatie ten nadele van Stroomfiets.com. Hiervoor kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.
 3. Wanneer de abonnements- of overige kosten niet kunnen worden afgeschreven of onterecht worden gestorneerd, is Huurder van rechtswege in verzuim. Huurder ontvangt dan een aanmaning om het verschuldigde alsnog binnen veertien dagen te voldoen. Als het verschuldigde niet binnen de termijn van veertien dagen is voldaan, kan Stroomfiets.com een incassobureau inschakelen. Alle extra administratiekosten en de buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van Huurder.

10.AANSPRAKELIJKHEID:

 1. Op het moment dat Huurder de Elektrische fiets in gebruik neemt na de testrit met de bezorger bij aflevering, wordt dit gezien als bewijs dat de Elektrische fiets goed functioneert en geen gebreken vertoont.
 2. Bij twijfel over de veiligheid van de Elektrische fiets neemt Huurder onmiddellijk contact op met Stroomfiets.com.
 3. Het gebruik van de Elektrische fiets door Huurder is voor eigen risico van Huurder.
 4. Stroomfiets.com is niet aansprakelijk voor enige schade geleden door Huurder als gevolg van het gebruik van de Elektrische fiets, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Stroomfiets.com
 5. Huurder is zelf verantwoordelijkheid voor het tijdig doorgeven van eventuele gebreken en/of beschadigingen aan de Elektrische fiets.

11.WIJZIGINGEN:

 1. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden minimaal één maand voor de ingangsdatum door Stroomfiets.com bekend gemaakt aan Huurder door middel van een e-mail aan Huurder en door een mededeling op de website stroomfiets.com .
 2. Stroomfiets.com heeft te allen tijde het recht haar vorderingen op Huurder uit welken hoofde ook, over te dragen aan derden.

12. NIET NAKOMEN VERPLICHTINGEN:

 1. Stroomfiets.com heeft het recht het Abonnement met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen door middel van een schriftelijke mededeling aan Huurder, indien:
 • Huurder in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van het Abonnement;
 • Huurder (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;
 • het faillissement van Huurder wordt aangevraagd, of hij in staat van faillissement wordt verklaard;
 • Huurder onder curatele wordt gesteld of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt;
 • ten laste van Huurder beslag wordt gelegd op de Elektrische fiets of op andere goederen van Huurder en dit de nakoming van zijn verplichtingen uit het Abonnement beïnvloedt;
 • Huurder naar het oordeel van Stroomfiets.com misbruik maakt van de door Stroomfiets.com geboden service;
 • Huurder opzettelijk onjuiste informatie verschaft aan Stroomfiets.com, dan wel
 • Huurder anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit het Abonnement na te kunnen komen.

2. In het geval geval van niet nakoming is Huurder verplicht medewerking te verlenen aan het invorderen van de elektrische fiets door Stroomfiets.com. Er vindt in dat geval geen restitutie plaats van eerder betaalde termijnbedragen. Indien Huurder verzuimt om de fiets terug te geven binnen een redelijke termijn, zal Stroomfiets.com de geleden schade verhalen op Huurder en tevens aangifte doen van Diefstal.

3. Huurder heeft het recht het Abonnement per direct te beëindigen op het moment dat Stroomfiets.com haar verplichtingen zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden herhaaldelijk en/of in ernstige mate niet is nagekomen.

13. DIGITALE GEGEVENS EN PRIVACY:

 1. Bij het afsluiten van het Abonnement legt Stroomfiets.com de gegevens van Huurder vast in een bestand. Dit bestand wordt gebruik voor de volgende activiteiten:

– het uitvoeren van de eigen de eigen diensten (zoals het afleveren van de Elektrische fiets bij Huurder);

– het uitvoeren van marketing- en verkoopactiviteiten zoals het verschaffen van informatie over onze producten en diensten;

– het uitvoeren van marktonderzoek;

– het uitvoeren van statistische analyses;

2.  Gegevens van Huurder worden door Stroomfiets.com niet aan derden verstrekt tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening. In dergelijke gevallen blijft de verstrekking beperkt tot het allernoodzakelijkste voor het omschreven doel.

3.  Stroomfiets.com is zelf verantwoordelijk voor het verwerken van gegevens. Huurder kan te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in zijn gegevens en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kan Huurder te allen tijde bezwaar aantekenen tegen het ontvangen van informatie van Stroomfiets.com via e-mail, telefoon of post.

14. GARANTIE:

 1. De elektrische fiets moet, bij normaal gebruik, voldoen aan de verwachtingen die je ervan hebt. Daarom heb je wanneer de elektrische fiets binnen 2 jaar een defect vertoont wat binnen onze garantie valt, recht op gratis reparatie.

  Het is belangrijk te weten dat onderstaande punten buiten de garantie vallen. 

   – vochtschade;

  – schade aan het scherm;

  – valschade;

  – stootschade;

  – iedere andere vorm van zelf of door een ander aangerichte schade;

  Als je een reparatie en/of technische aanpassing (bijvoorbeeld het vervangen van een accu) laat uitvoeren door een andere partij dan Stroomfiets.com vervalt de gehele garantie op de elektrische fiets.

15. TOEPASSELIJK RECHT:

 1. Op het Abonnement en de Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met het Abonnement zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle.